Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Obecně o informacích poskytovaných městským úřadem

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou Městským úřadem Hluboká nad Vltavou (dále jen úřad, MÚ) poskytovány na základě žádosti, kterou může podat jak fyzická tak i právnická osoba. Žádost o informaci lze podat ústně i písemně na sekretariátu úřadu. Pokud žadateli není na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost znovu, a to písemně.

Požádá-li žadatel o poskytnutí již zveřejněné informace, může úřad žadateli sdělit kdy, kde a jak informaci zveřejnil a jak si ji žadatel může vyhledat. Tyto údaje musí úřad poskytnout žadateli co nejdříve, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od podání žádosti. Pokud žadatel trvá na tom, aby mu byla poskytnuta i taková informace, která již byla zveřejněna,úřad žadateli vyhoví.

MÚ poskytuje pouze takové informace, které jsou mu dostupné v rámci jeho úřadu, které se vztahují k jeho působnosti a které nepřekračují rozsah jeho pravomocí. Informační povinnost uložená úřadu zákonem se však netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací (tj. takových informací, které by musely být vytvořeny na konkrétní žádost žadatele) jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady apod.

Písemná žádost o poskytnutí informace

Žádost se považuje za podanou dnem, kdy ji úřad obdrží. Musí z ní být zřejmé, že jde o podání úřadu (označení Městský úřad Hluboká nad Vltavou nebo Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 46, Hluboká nad Vltavou) a dále to, kdo žádost podává (jméno a příjmení žadatele, adresa, případně telefon a adresa elektronické pošty) a jakou informaci požaduje (specifikace by měla být co nejpřesnější). I když to ze zákona přímo nevyplývá, je vhodné v žádosti uvést i to, zda žadatel chce poskytnout informaci pouze v písemné podobě nebo i na některém datovém nosiči (disketa, CD).

Žádost musí být srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována příliš obecně. Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby tuto upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne úřad o odmítnutí takové žádosti. Žádost je odložena i v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti úřadu (v tomto případě bude žadatel o tomto postupu informován, a to do 3 dnů).

Lhůty a způsob vyřízení žádosti

Pokud jsou splněny všechny náležitosti poskytne úřad požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na datových nosičích. Pokud je nutné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, nebo je nutná konzultace s jiným povinným subjektem (úřadem, organizační složkou, příspěvkovou organizací), který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami úřadu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, může být v souladu se zákonem lhůta prodloužena, a to až o deset dní. O takovém prodloužení bude žadatel informován.

Informace, které se podle zákona č. 106/1999 Sb. neposkytují

Neposkytují se informace, které:

  • jsou označené jako utajované skutečnosti,
  • jsou označené jako obchodní tajemství,
  • jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení,
  • jsou informacemi na něž se vztahuje mlčenlivost pracovníků úřadu,
  • se týkají probíhajících i ukončených správních řízení, pokud žadatel není osobou oprávněnou získat informace v souladu s ustanoveními právních předpisů; poskytnout lze v této oblasti zejména o informace, které se týkají "administrativních" záležitostí (např. kolik řízení povinný subjekt vede, v kolika případech bylo o návrhu nebo žádosti rozhodnuto kladně a v kolika záporně, jak jsou dodržovány lhůty pro rozhodnutí apod.)
  • byly předány osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  • je zveřejňována na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,
  • informace, které podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (například údaje z evidence obyvatel),
  • se týkají údajů evidovaných v katastru nemovitostí (takové informace poskytuje Katastrální úřad, nebo je lze vyhledat i na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního)

Rovněž se neposkytují informace, jimiž by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem.

Odepřeny v souladu se zákonem mohou být i další informace, pokud se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům úřadu nebo jde o nové informace, které vznikly při přípravě rozhodnutí úřadu (to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím).

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti nebo při neposkytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u MÚ, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje v případě, že se informace týkala samostatné působnosti obce rada města. V ostatních případech je k vyřízení odvolání příslušný povinný subjekt (úřad) nejblíže vyššího stupně nadřízený MÚ (ve většině případů Krajský úřad Jihočeského kraje). O odvolání musí být rozhodnuto do 15 dnů. Pokud rozhodnuto není, má se za to, že příslušný orgán vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je rovněž přezkoumatelné soudem.