Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Oddělení životního prostředí

       
       

Agenda životního prostředí, povolování kácení dřevin, správa městských lesů, úkoly odborného lesního hospodáře

Odpovědný pracovník: Josef Odehnal

Tel. +420 387 001 337

Email: odehnal@hluboka.cz

Pracovní doba:  PO,  ST    7:30 - 11:30   12:00 - 17:00

 

Oddělení zajišťuje:

Životní prostředí

 • Zajišťuje výkon správní činnosti v oblasti odpadového hospodářství podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech v kompetenci MěÚ Hluboká nad Vltavou
 • Zajišťuje výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v kompetenci MěÚ Hluboká nad Vltavou
 • Zajišťuje výkon správní činnosti v rámci ochrany přírody a krajiny podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v kompetenci MěÚ Hluboká nad Vltavou
 • Vedení agendy správy složek v oblasti životního prostředí
 • Zajišťuje a kontroluje práce spojené s údržbou městské zeleně
 • Dohlíží na ošetření ostatní zeleně v rozsahu MěÚ Hluboká nad Vltavou
 • Vyřizuje oznámení, stížnosti a petice v oblasti životního prostředí
 • Zajišťuje monitoring zrekultivované skládky „Zíkův lom“

Městské lesy

 • Dohlíží na plnění povinností vlastníka lesa ve smyslu zákona o lesích 289/1995 Sb.
 • Plní úkoly odborného lesního hospodáře v městských lesích
 • Zpracovává roční projekty pro lesnickou činnost v těžební a pěstební činnosti
 • Vypisuje výběrové řízení na práce v lese pro daný kalendářní rok
 • Provádí kontrolu všech prací spojených s lesnickou činností, dále pak dodržování technologických postupů, bezpečnostních a protipožárních předpisů
 • Zajišťuje odbyt dřevní hmoty z městských lesů a následně předkládá podklady pro fakturaci za prodej dřevní hmoty dle přejímek
 • Přiděluje samovýroby drobným odběratelům, kontroluje jejich plnění a vyřizuje následný prodej
 • Účastní se realizace výstavby lesních cest a dohlíží na jejich údržbu
 • Dohlíží na plnění předepsaného lesního hospodářského plánu a vede lesní hospodářskou evidenci

Rybníky a vodní nádrže

 • Provádí kontrolu stavu městských rybníků a vodních nádrží
 • Zajišťuje plnění zákona o vodách 254/2001 Sb. v kompetenci MěÚ Hluboká nad Vltavou
 • Plní i další stanovené úkoly dle potřeb MěÚ Hluboká nad Vltavou