Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Městská policie Hluboká nad Vltavou - kontakty:

  • pracoviště Hluboká nad Vltavou:

774 728 009 - hlídka

387 001 334 - pevná linka (v případě nedostupnosti volejte hlídku)

  • pracoviště Zliv:

725 161 016 - hlídka

 

775 965 442 - vrchní strážník

  e-mail: mestska.policie@hluboka.cz
   

PRACOVIŠTĚ ZLIV

Městská policie Hluboká nad Vltavou byla zřízena usnesením zastupitelstva města v lednu 2007. První strážník byl přijat 1.3.2007 a hlídková činnost byla zahájena od května 2007.

V současné době slouží u městské policie 7 strážníků, přičemž 2 z nich jsou primárně vyčleněni pro službu ve městě Zliv na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Hluboká nad Vltavou.

Městská policie Hluboká nad Vltavou při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštního zákona:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce

 

   https://www.facebook.com/mphlubokanadvltavou