Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Svatby na státním zámku Hluboká nad Vltavou

Informace pro snoubence

Informace pro snoubence - cizinci

Informace pro snoubence - poplatky

Dotazník k uzavření manželství

  Information for foreigners - in English

  Weddings in the state castle - in English

  Informationen für Ausländer - in Deutsch

  Hochzeiten in Staatschloss Hluboka nad Vltavou - in Deutsch

   Information for foreigners - in Russian

  Weddings in the state castle - in Russian

 

Aktuální informace týkající se konání sňatečných obřadů ke dni 4.5.2020:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

IV.

c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

– účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob,

– snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest(nos, ústa), který brání šíření kapének,

– účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,

– po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství

 

Upozorňujeme případné zájemce o uzavření manželství před matričním úřadem Hluboká nad Vltavou na mimořádné opatření, které bylo vydáno s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod.

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (část I., odst. 5):

Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. 

 

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Svatby na zámku Hluboká se konají od roku 1975. V té době se do obřadní síně vcházelo z prvního nádvoří a vycházelo na druhé nádvoří zámku. V roce 2003 byla Národním památkovým ústavem České Budějovice ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou provedena rekonstrukce bývalé oranžerie v zadním traktu zámku. V červnu 2003 byla otevřena nová obřadní síň, ve které se konají slavnostní obřady i v současné době. Obřadní síň užívá Město Hluboká nad Vltavou na základě nájemní smlouvy, uzavřené s Národním památkovým ústavem.

Svatební obřady se konají celoročně s výjimkou měsíce května. Termíny je možno rezervovat nejdříve 6 měsíců předem na matrice Městského úřadu Hluboká nad Vltavou.

Telefon:  +420 387 001 324      +420 608 654 375

Nejžádanější termíny pro svatební obřady jsou v měsíci, dubnu, červnu, červenci, srpnu a září.

Svatební obřady se konají ve stanovenou dobu na místě stanoveném usnesením zastupitelstva města. Stanoveným místem je obřadní síň na zámku Hluboká a stanoveným dnem pracovní den pátek 8.00  – 14.30 hod.

Uzavření manželství na kterémkoliv jiném vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Uzavřít manželství na stanoveném místě v sobotu tj. mimo stanovenou dobu, není-li tato státním svátkem, může povolit Městský úřad Hluboká nad Vltavou.

Poplatek za svatební obřad na stanoveném místě a ve stanovenou dobu /pátek 8.00 – 14.30 hod/ činí pro snoubence s trvalým pobytem v České republice 4 800,- Kč. Pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR poplatek činí 6 800,- Kč. V případě, že oba snoubenci nemají pobyt v ČR poplatek činí 7 800,- Kč.

Za vydání povolení uzavřít manželství v pátek mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě se hradí ještě správní poplatek 1 000,- Kč.

V sobotu činí poplatek pro snoubence s trvalým pobytem v České republice 7 000,- Kč. Pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR poplatek činí 9 000,- Kč. V případě, že oba snoubenci nemají trvalý pobyt v ČR poplatek činí 10 000,- Kč.
 

 

 Svatby           Svatby

Svatby          svatby         svatby

                        svatby