Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Mateřská škola v Hluboké nad Vltavou

Ředitelka:         
Jana Fellinghauerová
Adresa:
Ruská 527, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel./fax.:
387 966 165
E-mail:
mshluboka@seznam.cz
 Zřizovatel:     
Město Hluboká nad Vltavou

www

 www.ms.hluboka.cz

 

Provoz mateřské školy:
celodenní provoz na 3 odloučených pracovištích:

MŠ Ruská 527 - dvoutřídní - 6.00 - 16.00
MŠ I. Masarykova 62 - dvoutřídní - 6.30 - 16.30
MŠ II. Masarykova 56 - dvoutřídní - 6.00 - 16.00

Součástí mateřské školy je školní kuchyně, Masarykova 62, Hluboká nad Vltavou.

 

Mateřská škola I.

Masarykova 62, tel: 387 966 161

* výchova dětí pro život a zařazení do společnosti
* rozvoj sportovních aktivit (bruslení, plavání)
* výtvarný a pracovní kroužek
* výuka Aj
* Baby club

 

Mateřská škola II.

Masarykova 56, tel: 387 966 168

* rozvoj sportovních aktivit (cvičení, bruslení, plavání)
* péče o děti v oblasti výtvarné, pracovní, hudební

 

Mateřská škola - Zámostí

Ruská 527, tel: 387 966 165

* rozvoj sportovních aktivit (bruslení, plavání)
* výtvarný kroužek, pracovní kroužek
* výuka Nj, Aj
* hrací dopoledne pro maminky s dětmi
* logopedická prevence

Ve všech mateřských školách (odloučených pracovištích) se snaží pedagogické pracovnice o vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí, kde se dítě učí samostatnosti, spolupráci, soucítění a přátelství bez ohledu na vyznání a rasu.
 

 

Výchovně vzdělávací práce Mateřské školy Hluboká nad Vltavou

"Žádná práce nemůže být plodná, pokud není konána s vnitřním zaujetím a radostí"

1. Poslání mateřské školy
2. Podstata mateřské školy
3. Cíle výchovy

1. Předškolní výchova a vzdělávání ovlivňuje celou osobnost dítěte, poskytuje základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a poskytuje základy pro celoživotní učení.
2. Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a zajišťuje dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů. Je nezastupitelná z hlediska sociální interakce.
3. Cílem předškolního vzdělávání je vedení dětí k získání přiměřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti a vytvoření základních kompetencí pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání, přiměřeně k věku dítěte.
Jde o cílevědomý a plánovaný proces, ve kterém mají být vyváženy spontánní a řízené aktivity vzhledem k potřebám dítěte

Péče o zdravý životní styl
o Rozvoj estetického cítění
o Zájem o přírodu a její ochrana
o Spolupráce s rodinou a veřejností
o Podpora duševní pohody dětí a zaměstnanců

Filosofií každého odloučeného pracoviště mateřské školy je rozvoj samostatného a zdravě sebevědomého dítěte přirozenou výchovou.

Od září 2002 pracuje mateřská škola s novým programovým dokumentem - Rámcově vzdělávacím programem - který vymezuje rámec, v němž je nutno se pohybovat a základní pravidla, kterými je třeba se ve vzdělávání dětí řídit. Vlastní vzdělávací programy si každé odloučené pracoviště zpracovává vzhledem ke svým podmínkám, možnostem a potřebám. Každý školní program je jedinečný a neopakovatelný, souvisí s tvůrčí prací učitelek jednotlivých pracovišť, s jejich dalším vzděláváním a sebevzděláváním.