Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Zpravodaj 10-2012
Hlubocký zpravodaj 10/2012 (PDF,1.6MB)

Zpravodaj 11-2012
Hlubocký zpravodaj 11/2012 (PDF,3.4MB)

Zpravodaj 07-08-2012
Hlubocký zpravodaj 07-08/2012 (PDF,2.0MB)

Zpravodaj 09-2012
Hlubocký zpravodaj 09/2012 (PDF,2.1MB)

Zpravodaj 05-2012
Hlubocký zpravodaj 05/2012 (PDF,2.2MB)

Zpravodaj 06-2012
Hlubocký zpravodaj 06/2012 (PDF,4.1MB)

Zpravodaj 03-2012
Hlubocký zpravodaj 03/2012 (PDF,3.5MB)

Zpravodaj 04-2012
Hlubocký zpravodaj 04/2012 (PDF,1.6MB)

Zpravodaj 02-2012
Hlubocký zpravodaj 02/2012 (PDF,1.1MB)

Zpravodaj 01-2012
Hlubocký zpravodaj 01/2012 (PDF,1.6MB)

 

 

Hlubocký zpravodaj

Zpravodaj vychází jednou měsíčně ve formátu A4, v rozsahu 18 – 24 stran a v nákladu do 700 ks. Zpravodaj informuje o práci městského úřadu, zveřejňuje důležitá oznámení, přináší příspěvky o činnosti místních spolků, zájmových sdružení a organizací. Přispěvatelé z řad občanů města zde mají možnost vyjádřit se k různým událostem ve městě.

Zpravodaj slouží občanům svého města a jeho obsahem je proto rovněž nabídka veškerých kulturních a sportovních akcí konaných ve městě (bez rozdílu organizátora), dále veškerých akcí určených pro širokou veřejnost, nabídka pracovních míst, drobná osobní inzerce, pozvánky na akce v restauracích – budeme rádi, když nám dáte včas vědět! Tyto nabídky hlubockých občanů a podnikatelů nepovažujeme za inzerci, ale používáme je ve prospěch informovanosti hlubocké veřejnosti. (Při pochybnostech rozhodne o uveřejnění redakční rada). Hlubocký zpravodaj zpoplatňuje pouze komerční inzerci, o jejímž přijetí a zpoplatnění opět rozhoduje redakční rada).

Vydavatel: Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 00244899, DIČ: CZ00244899.

Na webových stránkách www.hluboka.cz si můžete přečíst jak poslední, tak i starší vydání "Hlubockého zpravodaje“.

Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být totožné s názory redakce. Redakcí nevyžádané příspěvky se nevracejí, anonymy neotiskneme. Za správnost příspěvku ručí autor. Prosíme všechny přispěvovatele, aby dodržovali termín uzávěrky (zpravidla do 20. dne předchozího měsíce).

Za všechny články a informace děkujeme.

Redaktorka: Alena Mitter (dříve Růžičková), Telefon: 775 622 006, e-mail: alenoviny@volny.cz
Foto: Adam Růžička, Mgr. Lucie Jozová, Tombiáš Brodec a další

Ceník od 1. 1.2012 a pravidla komerční inzerce:

Cena výtisku 15,- Kč (vč. DPH), předplatné 220,- Kč/rok (vč. DPH)

Cena komerční inzerce (bez DPH):
velikost A 4 = 2000 Kč
1/2 strany A4 = 1000 Kč
1/4 strany A4  =  500 Kč
1/8 strany = 250 Kč
Ceny za inzerci podléhají základní sazbě DPH, která se k ceně připočítává. Vydavatel si vymiňuje korigovat množství inzerce i její obsah, vzhledem k tomu, že měsíčník vychází jako tiskovina pro městskou aglomeraci města Hluboká nad Vltavou.

Na titulní a zadní stranu se inzerce neumisťuje.

Platba za inzerci je splatná před otištěním.

Podmínky komerční inzerce:

1. Zadání inzerátu

Městský úřad Hluboká přijímá komerční inzeráty do Hlubockého zpravodaje na základě objednávky (písemné, osobní či zaslané mailem) a dodaných podkladů.

Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je odpovědný zadavatel.

Zadavatel odpovídá za obsah a právní přístupnost textových a obrazových podkladů poskytnutých za účelem inzerce. Hlubocký zpravodaj neodpovídá za pravdivost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat zakázky a inzeráty, zda jimi nejsou porušována či dotčena práva třetích osob.

2. Podklady pro inzerci

Hlubocký zpravodaj zaručí pro daný inzerát běžnou jakost tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro inzerát dodaný zadavatelem a použitá technologie.

3. Umístění inzerátu

-- Komerční inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, je možné označit značkou (komerční inzerce).

-- Pokud si zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají rozměrům sloupců na stránkách titulu, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru.

-- Hlubocký zpravodaj si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Pokud je dohodnuta maximální cena, nebude tato překročena.

-- Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, Hlubocký zpravodaj jej zpracuje v rozměru odpovídajícím rozsahu textu a může tuto práci zadavateli zpoplatnit.

4. Právo odmítnout inzerát

Hlubocký zpravodaj si vyhrazuje právo odmítnout zakázku z důvodu obsahu, původu, jestliže je v rozporu se zákony, úředními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi nebo jestliže poškozuje dobré jméno našeho měsíčníku. To platí zejména pro inzerci týkající se drog, sexu, politických názorů a ideologií.

Hlubocký zpravodaj nemusí zadavateli zdůvodňovat, proč inzerát odmítl.

5. Placení inzerátu

Pokud se nejedná o přímou platbu, fakturuje Městský úřad Hluboká nad Vltavou cenu inzerce zadavateli do 14 dnů po zveřejnění inzerátu. Městský úřad je podle svého uvážení oprávněn požadovat úhradu za inzerci také v hotovosti předem. V případě, že zákazník neuhradí fakturu ve stanoveném termínu, je povinen uhradit Městskému úřadu Hluboká nad Vltavou majetkové sankce v dohodnuté výši a není-li v konkrétním případě dohodnuta, pak 0,05% z ceny inzerátu za každý den prodlení.

6. Reklamace - náhradní plnění

Zadavatel má v případě zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného otištění inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.

Reklamovat inzerci je možno do 14 dnů po zveřejnění inzerátu.

Tyto všeobecné podmínky inzerce tvoří nedílnou součást objednávky.
Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

Hlubocký zpravodaj, ročník 2011

Hlubocký zpravodaj, ročník 2010
Hlubocký zpravodaj, ročník 2009
Hlubocký zpravodaj, ročník 2008